Børns læring gennem leg og aktivitet

Vi arbejder med læreplaner som handler om udvikling af barnets sociale, personlige og sproglige kompetence samt krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer.

Vores tilgang til barnets læring

Børns engagement er en forudsætning for egen læring. Derfor er vi optaget af at følge børnenes spor og skabe et fælles tredje som vi både voksne og børn er en del af. Der er hele tiden noget på spil i vores relationer, det øver vi os i at få øje på. Og ad den vej arbejder vi på, at skabe udviklingsveje for det enkelte barn.
Vi ved som personale at vi ikke kan styre børns læring,- vi kan lægge byggesten til læringen og vi ved, at når vi har noget på hjertet vil vores engagement smitte i forhold til det enkelte barn og gruppen.

”Børn lære ikke for deres egen skyld. Det varer lang tid før de begynder på det, og nogle kommer aldrig til det. Børns begrundelse for at lære noget er altid i relation til en voksen, som de rigtig godt kan lide, og så vil de gerne at han/hun skal synes om dem. Børn i alle aldre lærer altså først og fremmest i kraft af følelsen af samhørighed og relation” 

Udvikling af barnets hjerne 0-18 år – Ann Knudsen

Vores opmærksomhed handler i den kontekst om at finde balancen mellem at gå foran, ved siden af, og bagved i aktiviteterne. Vi har opmærksomhed på paradokset som handler om, at på den ene side kan en stram styring af aktiviteten lukke ned for børnene lyst til at deltage. På den anden side kan vi, ved en laissez faire tilgang til børnenes deltagelse have samme virkning. Derfor er det personalets løbende evaluering og tilgang i konteksten, der sætter rammen for det enkelte barns mulighed for læring.

Projektorienteret læring og leg

I Børnehuset Montebello arbejder vi med projektorienteret læring og leg i form af forskellige aktivitetsprojekter. Aktivitetsprojekterne igangsættes af de forskellige medarbejdere i huset. Disse projekter er cirkulære og løber sideløbende med andre læringstemaer i huset. Da projekterne ikke er fast koblede til børnehusets øvrige læringsplaner, har de ikke altid en fast tidsplan. Herved skabes gode betingelser for udvikling og fordybelse hos børn og voksne.

Blandt projektertemaer kan nævnes:

  • Krible-krable
  • Rollespil
  • Joga
  • MarteMeo
  • DGI-sommerfest

Fællesskabet med de mange nationaliteter

Vi værner om fællesskabet og derfor vægter vi traditioner højt og har bl.a. sommerfest, Luciaoptog, juletræsfest, bedstebagedag, årlig cirkusoptræden og hver fredag mødes hele huset til fællessang og lege.

I Børnehuset har vi mange nationaliteter og der er forskel på, hvilke forudsætning det enkelte barn har, at være barn på. Det styrker mangfoldigheden og giver børnene erfaring med, at vi alle er forskellige og har forskellige forudsætninger. Det er endnu en vigtig byggesten i deres fundament til, at kunne navigere i en uforudsigelig verden. I børnehuset har vi legetøj der afspejler de forskellige kulturer der findes. Personalet i Børnehuset afspejler ligeledes mangfoldighed i kultur og forudsætninger at være til på.

KIDS som måleinstrument

Igennem "Kvalitetsudvikling i daginstitutioner" (KIDS) måler vi på kvaliteten af den pædagogiske hverdagspraksis.

Pædagogisk kvalitet defineres i KIDS:

”ud fra børnenes muligheder for, at leve et godt børneliv set som en livsperiode i sig selv og ikke udelukkende som en forberedelse til skole- og voksenlivet samt ud fra børnenes muligheder for at udvikle de færdigheder og kompetencer, der skal til for at begå sig i det moderne samfund”.

Kvalitetsudvikling i daginstitutioner - KIDS

Når vi arbejder med KIDS mødes pædagoger, pædagogstuderende i et refleksionsrum med to konsulenter fra BUR og leder deltager som bevidner. Emnerne er relationer, leg og aktivitet samt fysiske omgivelser.

SMITTE-modellen som metode

Vi arbejder med ”nuets didaktik” som betyder at vi i dagligdagen tager udgangspunkt i klassiske didaktiske spørgsmål som ”hvorfor”, ”hvad”, ”hvem”, ”hvor”, ”hvornår” og ”hvordan” koblet til øjeblikket i samspillet med børnene, samt i planlægningen af hverdagens læreplansaktiviteter. Det er en balancegang dels at tage afsæt i nuet, børnenes spor og aktivitetsplanerne som vi løbende afstemmer med hinanden. Vi arbejder ud fra bogen "Nuets didaktik kræver forberedelse – Rikke Wettendorf"

Vi bruger SMITTE-modellen som metode i rammesætningen af den pædagogiske didaktik i børnehuset. Således skaber vi gode forudsætninger for at få øje på før, under og efter processen i alle hverdagens aktiviteter.

 

Kontakt

Spillopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebiddere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05